Podjetje Codex d.o.o se je novembra 2019 vključilo v projekt ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki je namenjen ozaveščanju delodajalcev,  delavcev in splošne javnosti o demografskih izzivih in potrebnih prilagoditvah nanje ter odpravi negativnih stereotipov o starejših zaposlenih.

 

 

Demografske projekcije za Slovenijo namreč predvidevajo podaljševanje življenjske dobe, nižanje rodnosti in velike spremembe predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva in deleža starejših. Hkrati pa že sedaj primanjkuje kadrov, saj je mladih, ki vstopajo na trg dela, vedno manj. 

 

Glede na to, da se povprečna starost zvišuje, da bomo pričakovano delali dlje in da je podjetje v življenjskem ciklusu rasti nam odobrena sredstva projekta ASI omogočajo zgodnje prilagajanje novim situacijam, iskanje inovativnih rešitev in zagotavljajo podporo za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

 

Z aktivnostmi projekta se načrtno ukvarjamo s starejšimi zaposlenimi – pripravili smo strategijo za učinkovito upravljanja, ozaveščamo o pomenu krepitve vlaganj v razvoj kadrov, njihovih kompetenc in znanja. Motivacijski programi in usposabljanja, ki jih izvajamo v okviru projekta ASI ohranjajo zavzetost, krepijo področja osebnega in kariernega razvoja zaposlenih, krepijo kompetence, ohranjajo učinkovitost, produktivnost in starejše zaposlene motivirajo za podaljševanje delovne aktivnosti in zdravja.

 

Podjetje Codex kot delodajalec tako pridobiva konkurenčno prednost s sodobno kadrovsko politiko, vodilni kader v podjetju prejema znanja in veščine za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, odpravlja stereotipe o starejših zaposlenih in se opolnomoča za upravljanje s starajočo se delovno silo.

 

 

Projekt ASI izvajamo pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (od leta 2017 do 2022).