Spinning into infinity

Všetky informácie a obrázky na tomto webovom portáli sú predmetom ochrany autorských práv a iných foriem ochrany duševného vlastníctva. Reprodukcia je povolená výhradne na nekomerčné účely a musí obsahovať všetky uvedené oznámenia týkajúce sa ochrany autorských práv a iných práv. Všetky formy reprodukcie (kopírovanie, reprodukcia, publikovanie, prenos) musia ako zdroj uvádzať spoločnosť Codex d.o.o.

 

Tento webový portál bol navrhnutý na účely prezentácie všeobecných informácií o spoločnosti Codex d.o.o. Celý obsah webového portálu má prísne informačný charakter. Spoločnosť Codex d.o.o. nepreberá zodpovednosť za presnosť a úplnosť zverejnených informácií ani za akékoľvek škody spôsobené používateľovi webového portálu v dôsledku použitia informácií na tomto webovom portáli.

 

Vyhradzujeme si právo presmerovať používateľov na iné webové stránky, pričom nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok.

 

Spravovaním webového obsahu sa spoločnosť Codex bude usilovať o zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií. Pritom však nezaručujeme ich presnosť a integritu ani za ne nezodpovedáme. Všetci používatelia používajú zverejnené informácie na svoje vlastné riziko.

 

Spoločnosť Codex d.o.o. si vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo odstránenie webových stránok (čiastočne alebo úplne) bez predchádzajúceho upozornenia a nepreberá zodpovednosť za akékoľvek dôsledky týchto zmien.